leveringsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Art Bizniz BV
Vestigings- en bezoekadres:
Industrieweg 48 unit 4+5
4301 RS Zierikzee
Kvk: 84766875
BTW: nummer: NL 863357180 B01
ING IBAN: NL13 INGB 0666 4119 99. BIC: INGBNL2A

 1. Offertes en prijzen.

Al onze aanbiedingen en prijzen zijn geheel vrijblijvend en wij hebben het recht bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. opgenomen in prijscouranten, circulaires, brochures of door ons als monster aan u getoond gelden slechts bij benadering. Indien in de aanbieding niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

 1. Het aangaan van overeenkomsten.

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Onze verplichtingen gaan nooit verder dan door ons schriftelijk bevestigd. Voor nieuwe afnemers c.q. opdrachtgevers hanteren wij voor de eerste opdracht een orderbedrag van minimaal €150,00.

 1. Levering en leveringstijden.

Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij opdracht moet geschieden, is verricht. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren tenzij hij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan.

Evenmin kan de afnemer c.q. de opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en/of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen. Retourzendingen worden slechts aanvaard na schriftelijke toestemming.

 1. Deelleveringen.

Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 1. Overmacht.

Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te leveren zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-, en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, klimatologische omstandigheden enzovoorts.

Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

6.Garantie.

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen.
Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht. Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor goederen, zich bevindende buiten Nederland, houdt ons slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

 1. Vervoer.

Orders boven de € 500,00 netto worden in Benelux franco geleverd tenzij anders door ons wordt aangegeven. De transportkosten voor orders die buiten Nederland geleverd moeten worden, worden in overleg bepaald. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever.

 1. Prijzen.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de  levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren zoals grondstoffenprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen.

 1. Betaling.

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer  c.q. opdrachtgever door overlegging van de bescheiden te worden bewezen.

Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente dienen te vergoeden.

De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben verkregen over het betaalde bedrag.

Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen, en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.

Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Wij zijn steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ons uit welken hoofde dan ook te verrichten betalingen. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

Door ons geleverde goederen blijven tot op volledige betaling van al onze vorderingen, en ingeval in rekening-courant wordt geleverd , tot op vereffening van het eventueel ten laste van de afnemer c.q. opdrachtgever komend saldo, ons eigendom, met dien verstande dat de afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

De afnemer c.q. opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij zijn afspraken jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. Hij is niet gerechtigd de goederen te onzen nadele te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

 1. Reclames.

Reclames waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen, kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 8 dagen na ontvangst der goederen . Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.

 1. Aansprakelijkheid.

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde goederen zijn onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn. Alleen schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking, iedere indirecte schade, bijvoorbeeld ontgane winst alsmede vergoeding van schaden van derden is altijd uitgesloten.

 1. Adviezen en gegevens omtrent de samenstelling van goederen.

Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

 1. Annulering.

Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dienen wij de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 1. Toepasselijk recht.

Al deze overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Geschillen.

De eerste instantie is bij uitsluiting bevoegd de ter zake competente rechter te Zwolle. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook in de woonplaats van de afnemer c.q. opdrachtgever aanhangig maken.